Jové Advocats

Més de 20 anys d'experiència al seu servei.

DRET MERCANTIL

 

El dret mercantil o dret comercial és el conjunt de normes jurídiques relatives als comerciants en l'exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats com a tals i a les relacions jurídiques derivades de la seva realització; en temes amplis és la branca del dret que regula l'exercici del comerç. Un dels seus fonaments és el comerç lliure. En la majoria de les legislacions, una relació es considera comercial, i per tant subjecta al Dret mercantil, si és un acte de comerç. El Dret mercantil actual es refereix a aquests actes encara que el subjecte que els reaitza no tingui la qualitat de comerciant. El dret comercial és una branca especial del dret privat, mentre que el dret civil s'erigeix com dret comú. El dret comercial inclou, entre molts altres els àmbits del transport; la marina mercant; garanties;assegurances de vida i accidents, contractes corporatius, vendes al consumidor, etc.

Des del nostre despatx, gestionem:

 • Constitució de societats.
  Fusions i escissions.
 • Assessorament permanent.
 • Auditoria jurídica.
 • Preparació i desenvolupament de reunions de consells d'administració i juntes generals de societats Secretaria jurídica d'òrgans socials
 • Compravenda d'empreses. Negociació.
 • Joint Ventures. Due dilligences. Partnership agreement (nacional /internacional).
 • Empresa familiar. Òrgans de gestió. Protocol familiar.
 • Compliment de normativa referent a protecció de dades.
 • Contractació mercantil, contractes financers, bancaris i d'assegurances
 • Defensa jurídica en jurisdicció civil i mercantil.
 • Arbitratges.
 • Patents i marques.
 • Propietat intel·lectual
 • Morositat.
 • Dret concursal. Assistències prejudicials.
 • Refinançaments. Concursos. Necessaris, Voluntaris.
 • Administració Concursal.
 • Legislació medi-ambiental.
 • Assistència penal en delictes d'empresa.
 • Tramitació de documents. Subvencions i ajuts per a les empreses.
 • Dret Bancari “swaps”.

 

DRET CIVIL DRET MERCANTIL DRET PENAL

GESTIO PATRIMONI PROPIETAT HORITZONTAL DRET MERCANTIL

Telèfon: 977 23 98 11
e-mail: info@jove-advocats.com

RAMBLA NOVA, 125, 13è, 3a.
TARRAGONA